Algemene voorwaarden NAMA Coaching & Consultancy geves­tigd te Maarssen, Fazantenkamp 65, 3607 CC

1.     Aanbieding en overeenkomst

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie­dingen, werkzaam­heden, offertes en overeen­kom­sten tussen NAMA Coaching & Consultancy, hierna te noemen Opdrachtnemer, en haar Opdrachtge­vers respectie­velijk hun rechtsop­volgers, tenzij tussen partijen uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk anders is over­eenge­komen.

1.2    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

1.3    Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voor­waarden van de Opdrachtge­ver worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4    Afwijking van de door Opdrachtnemer gehanteerde voorwaar­den is slechts schrifte­lijk mogelijk.

1.5    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden, teneinde nieuwe bepalin­gen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.6    Totstandkoming van enige overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Opdrachtnemer, danwel doordat Opdrachtne­mer een begin met de uitvoe­ring daarvan maakt.

1.7   Opdrachtgever kan een verzoek tot verandering van de opdracht aan Opdrachtne­mer geven, welke door Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd, mits dit nog redelijker­wijs uitvoer­baar is, onder voorbehoud van het recht om eventueel gemaak­te kosten in een meerprijs te bereke­nen.

2.  Grondslag offertes

2.1    Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informa­tie die door de Opdracht­gever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten alle infor­matie benodigd voor het succesvol vervul­len van de op­dracht heeft ver­strekt. Opdrachtnemer kan daarom geen verant­woording nemen voor het onvoldoende ver­strek­ken van informatie door Opdracht­gever die voor het naar behoren uitvoe­ren van de opdracht noodzakelijk is. Het niet verstrekken van voldoende informa­tie kan een reden zijn, om de overeenkomst te ontbinden en de Op­drachtgever aan­sprakelijk te stellen voor de schade die als gevolg hiervan kan ontstaan.

2.2    Alle door Opdrachtnemer opgegeven termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeen­komst bekend waren en zullen ook zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer is niet gebon­den aan ­termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg tre­den.

2.3    Opdracht­nemer zal de door haar te verrichten dien­sten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkom­stig de eisen van goed vakman­schap uitvoe­ren. Ten aanzien van adviesopdrachten heeft de Opdrachtnemer een “inspanningsverbintenis” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet gegarandeerd kan worden. Het resultaat is afhankelijk van de wil en het vermogen van de Opdrachtgever. 

3.  Prijs en Betaling

3.1    Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW.

3.2    Opdrachtgever is betaling op factuurbasis toegestaan, betaald dient te worden overeen­komstig de op de factuur vermelde condities. Bij gebreke aan specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

3.3    Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het open­staan­de bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Op­drachtgever na ingebreke­stelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoe­ding van buitengerechte­lijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advoca­ten.

3.4    Bezwaren betrekking hebbende op de factuur kunnen slechts binnen de bij factuur vermelde betalingstermijn worden ingediend.

4.  Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

         Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdracht­uitvoe­ring door de Opdrachtgever geschiedt uitslui­tend in onderling overleg.

5.  Tarieven en kosten van de opdracht

5.1    Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kosten­ramingen staat in de opdrachtbevestiging aangegeven, of daarin zijn begrepen de reis- en verblijfskos­ten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Reiskosten van Opdrachtnemer komen voor rekening van de Opdrachtgever, conform de hoogst toegestane fiscale kilometerver­goeding. De benodigde tijd voor het reizen worden door Opdrachtne­mer bij Opdrachtgever in rekening gebracht tegen geldend uurtarief.

5.3    Ten aanzien van telefonisch overleg gelden de dezelfde voorwaarden als voor andere aan de opdracht bestede uren, het honorarium wordt berekend na 5 minuten telefo­nisch overleg en de te berekenen tijd gaat direct in bij een nieuw onderwerp. Indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever telefonisch benadert omdat zij dit noodza­kelijk acht in verband met de uitvoering van de opdracht, worden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven gehanteerd, tenzij Op­drachtgever verklaart hier niet mee in te stemmen.

6.  Oriënterende kennismakingsgesprekken

         Aan oriënterende gesprekken met de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn kosten verbonden indien er al direct inhoudelijk advies gegeven gaat worden met een van de adviseurs van Opdrachtnemer. Oriënte­rende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

7.  Vertrouwelijke informatie

         Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden be­schouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

8.     Zekerheid

         Indien er voor Opdrachtnemer gegronde redenen bestaan aan de mogelijkheid van Opdrachtgever om zijn verplichtingen jegens haar na te kunnen c.q. zullen komen, is zij gerechtigd totdat aan haar een voor haar acceptabele vorm van zekerheid is geboden al haar verplichtin­gen op te schorten. Indien deze zekerheid niet binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de wens daartoe door Opdrachtge­ver geboden is, worden tevens alle verplichtin­gen van Opdrachtgever jegens haar direct opeis­baar.

9.  Ontbinding/bevrijding

9.1    Aan elk der partijen komt het recht toe tot ontbinding van de overeenkomst, indien de wederpartij, rekening houdend met het in deze voorwaarden met betrekking tot de nakoming bepaalde, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gegund de tekortkoming te zuiveren, toerekenbaar tekort­schiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2    Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebreke­stelling en zonder schrifte­lij­ke in kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling of stil legging of liquidatie van diens bedrijf is. Opdra­chtnemer is in dit artikel genoemde gevallen ter zijner keuze gerech­tigd, zonder enige verplichting tot schade­ver­goeding en onverminderd de hem verder toeko­men­de rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeen­komst op te schorten.

9.3    Opdrachtnemer is niet gebonden aan uitvoeringstermijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Overschrijding leidt niet tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij hetzij blijven­de onmacht gevolg is van die omstandigheden of dat latere nakoming in redelijk­heid niet door Opdrachtgever geaccep­teerd kan worden. Indien Opdrachtgever zich op het laatste beroept dient dit schriftelijk en beargumenteerd op de kortst mogelij­ke termijn te geschieden.

9.4    Bij gebreke aan medewerking van Opdrachtgever aan de te verrichten werkzaam­he­den en indien de Opdrachtgever niet binnen een hem gegeven redelijke termijn alsnog mee­werkt, leidt dit tot bevrijding van Opdrachtnemer van de verbintenissen voortvloeiend uit deze overeen­komst.

10.  Schadevergoeding

10.1  Behoudens schade aan personen en zaken is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoe­ding van enige schade. Indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade of gederfde winst wordt uitgesloten.

10.2  In geval Opdrachtnemer gehouden is tot vergoeding van schade, is zij indien de schade gevolg is van een der door haar geleverde diensten, tot geen hogere vergoeding gehouden dan de factuurwaarde van die diensten.

10.3  Alle wettelijke en contractuele verweren welke Opdrachtnemer kan inroepen, bedingt zij tevens voor haar werknemers en al diegenen voor wier gedragingen Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gesteld.

10.4  Het in bovenstaande leden bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtne­mer ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

11.  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en de wederpartij is Neder­lands recht van toepassing.

11.2  Geschillen tussen Opdrachtnemer en de wederpartij, behorende tot de competen­tie van de Arrondissements-rechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van de statutaire vestiging van Opdrachtnemer, behoudens indien Opdrachtneme­r als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

12.  OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtge­ver opleidingen, cursussen en trainingen verzorgt.

12.1  Opleidingen, cursussen en trainingen

         Voor zover de dienstverlening van Opdrachtnemer bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training kan Opdrachtneme­r steeds vóór aanvang daarvan terzake verschuldigde betaling verlangen. 

Het Embrace your heart-programma is auteursrechtelijk beschermd en originele materialen die aan de deelnemer zijn verstrekt, zijn alleen voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Je stemt ermee in: 1) geen inbreuk te maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, 2)  dergelijke informatie niet aan derden bekend te maken of te gebruiken anders dan in overleg met Opdrachtnemer.

Deze vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, alle afbeeldingen, sjablonen, opnames, documentatie, correspondentie en software met betrekking tot Opdrachtnemer. Je stemt ermee in de vertrouwelijke informatie niet aan derden bekend te maken zonder schriftelijke informatie van opdrachtnemer. 

12.2 Coaching

Een sessie duurt 1,5 uur voor een individueel persoon afhankelijk van de noodzaak en de behoefte van de klant. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg.

Coaching afspraken die gemaakt zijn staan vast, met dien verstande dat deze binnen 24 uur gewijzigd kunnen worden. Mocht door omstandigheden deze daarna gewijzigd moeten worden, dan gebeurt dit in overleg met een duidelijke motivatie. 

Deze website gebruikt geanonimiseerde analytische cookies. Mag ik ook mijn marketing cookies in je browser opslaan om de website en mijn aanbod nog beter te maken? Klik dan op 'Tuurlijk, Natasha!'. Meer over de cookies kun je lezen in mijn privacyverklaring.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.